Головне меню
Новини
Навчайте дітей математичному логічному мисленню
«Навчайте дітей математичному
логічному мисленню»
Консультація для батьків

     Сьогодні ні в кого не виникає сумнівів щодо успіхів у підготовці малюків до школи в їх фізичному, психічному, інте¬лектуальному розвитку. Але важливо пам'ятати, що ще більш ніж раніше зростає роль батьків, кожного доросло¬го, який відповідає формуванню осо¬бистості дитини в сім‘ї, навчанню її чи¬тання, письму, математики, логічному мисленню.
     Математична підготовка дитини про¬водиться під керівництвом дорослого поступово, в процесі систематичних за¬нять, направлених на ознайомлення з кількісними, просторовими і часовими відношеннями. Заняття можуть прохо¬дити у формі гри, бесіди, розповіді й по¬яснень дорослого, а також організації практичних дій самих дітей (накладан¬ня, прикладання, вимірювання, вирізання, побудови, перелічування, письма, штриховки і т. д.). В результаті у дитини формується знання про те, що навколишнє життя заповнене багатьма звуками, рухами, предметами, які відрізняються за своєю природою, кількістю, формою, величиною, розмі¬щенням у просторі. Чим точніші у дітей знання, тим глибше вони розуміють оточуючу їх дійсність.
     Одночасно з придбанням знань у ди¬тини розвиваються навички порівнюва¬ти окремі предмети і множини, виділяти основні їх якості, об'єднувати. Оперую¬чи різними множинами (предметами, іграшками, картинками, геометричними фігурами) дитина вчиться встановлю¬вати рівність і нерівність множин, нази¬вати кількість певними словами: біль¬ше, менше, порівну, стільки-скільки. Порівняння конкретних множин готує дитину до засвоєння в майбутньому поняття .числа. При організації навчання батьки повинні звертати увагу на те, щоб дитина правильно на¬зивала терміни: «число», «цифра», «фігура», «величина» та інше. Звичай¬но, все це потребує від батьків ціленаправленості й послідовності в роботі, а також методичної підготовки.
     Пропоную різні завдання, рекомен¬дації для організації математичних за¬нять з дітьми 3-4 років. Для розвитку логічного математичного мислення батьки повинні мати наступний ма¬теріал: дрібні предмети та іграшки (мотрійки, кубики, качечки, зайчики, ґуд¬зики), карточки (картонні листки, на яких будуть розкладатись ці предмети), а також силуети птахів, тварин, комах, фруктів, овочів, геометричні фігури (м'ячі, куби, круги, квадрати) різні за кольором і за величиною. Цей матеріал необхідно тримати окремо від усіх ігра¬шок, якими грається дитина самостійно. Це може бути «чарівний мішечок» чи «чарівна скринька», в які складаються іграшки. Матеріал для кожного заняття батьки добирають у відповідності з ме¬тою навчання і пропонують дитині тіль¬ки той, який необхідний для даного за¬няття.
     Результат роботи буде залежати від того, наскільки ви зможете зацікавити дитину, як забезпечите її практичну і пізнавальну активність на занятті. Так, на одному із занять дорослий ставить мету: познайомити дитину з тим, що предмети відрізняються один від одно¬го за величиною, бувають великі й ма¬ленькі. Проводяться дидактичні ігри «Гра з мотрійкою» (дитина відкриває мотрійку, знаходить меншу за попередню, поставити завдання «Знайди вели¬ку (маленьку) мотрійку), «Поклади ма¬леньку мотрійку у маленьку іншу, а потім у велику» і т. д.). «Гра з пірамідою» (завдання аналогічне).
     З метою закріплення знань про те, що предмети відрізняються за величи¬ною потрібно організовувати спостере¬ження на прогулянці: велика і маленька собачки, вантажна і легкова машини, чому вантажна машина велика? І т. д. Закріплення знань про величину можна організовувати і при одяганні, роздя¬ганні, підготовці до прийому їжі, сервіровці столу. Наприклад: перед ди¬тиною ставлять дві чашки: «Що це? По¬дай мені велику чашку, а собі візьми маленьку». Потім дорослий кладе дві різні за величиною ложки і каже: «Знай¬ди маленьку ложечку і поклади її в ма¬леньку чашку, велику ложку - у велику чашку».
     Мама і бабуся на кухні. Запропонуйте дитині подати велику моркву і малень¬ку. Ось так ненав'язливо батьки допо¬магають дитині придбати знання про величину предмета.
     Порівнюючи предмети, дорослий до¬помагає дитині встановлювати схожість і відмінність між ними за кольором, формою, величиною, а потім і кількісній якості. Виділення цих якостей дає мож¬ливість дитині групувати предмети. Так, прибираючи іграшки на місце, дорос¬лий пояснює дії: «Всіх ляльок постави¬мо на поличку, машини - під поличку, кубики - в коробку» і т. д. Або ж тато домовляється з дитиною: «Всі іграшки будемо порівнювати з лисичкою. Ті, які менші лисички - в коробку, а які біль¬ші - на стіл». Так дитина складає мно¬жину предметів за їхньою величиною і одночасно оцінює кількість: маленьких іграшок багато, а великих - мало.
     Одягаючи дитину на прогулянку, ма¬ма звертає увагу на ширину шарфика, тасьми в шапки і т. д. Гуляючи по доріжках, дорослий відмічає їхню дов¬жину і ширину. Розглядаючи на вулиці будинки, дитина дає характеристику величині й кількості дверей, вікон.
     Організовуючи ігри та заняття з дити¬ною, дорослий повинен приділяти ве¬лику увагу розвитку мови дітей, актив¬ному використанню слів «великий», «маленький», «довгий», «короткий «високий», «низький», «широкий», «вузький».
     Перш ніж навчити рахувати, впізнава¬ти цифри, дитина повинна засвоїти елементарне поняття про сукупність предметів - множину, навчитися виділяти в оточуючому середовищі «багато предметів» і «один». Ці еле¬ментарні уявлення і стануть фундамен¬том подальших знань.
     Як же навчити дитину бачити в навко¬лишньому сукупність предметів, виділяти один з них?

     Першим помічником вашим стануть твори усної народної творчості, ті самі пісеньки, потішки, прислів'я. Наприк¬лад: читаючи потішку «Сорока-білобока», потрібно сказати, що на руці багато пальчиків - багато діток у сорок . Аналогічно з іншими потішками.
     Збираючись з дітьми на прогулянку, не забувайте, що природа також може стати вашим помічником. Збираючи шишки, гриби, горіхи в кошик, звертай¬те увагу на те, що ви кладете один горіх (гриб, каштан), другий... і в кошику стає багато. Потім пригостіть всіх друзів, всім дали по одному горіху, а в кошику нічого не залишилось. Знову збираєте в кошик і знову стає багато, тому, що поклали нові. Дорослий показує дитині, що різні предмети можуть зустрічатись в різній кількості і цю кількість можна позначити словами «один» або бага¬то».
     В процесі виконання різних вправ вчіть дитину логічному мисленню, ро¬зуміти запитання «Скільки?» (Скільки стало?, Скільки залишилось?, Яких іграшок менше?, Чому?, Яких іграшок більше і чому ти так думаєш?).
     Діти молодшого дошкільного віку по¬винні навчитися не тільки виділяти ок¬ремі елементи в множині, але й уміти порівнювати дві множини між собою накладанням і прикладанням. Практич¬не поелементне (один до одного) порівняння множин дасть змогу дитині побачити, що більших предметів може бути менше ніж маленьких, одних і дру¬гих може бути порівну (стільки-скільки).
Запропонуйте дитині допомогти вам накрити на стіл, на кожну серветку потрібно поставити тарілку, добавте ще одну тарілку. «Чого більше, а чого менше? Що треба зробити, щоб стало порівну?». Не спішіть допомогти дитині вона повинна сама знайти відповідь. Адже в дитини розвивається логічне мислення. Завдання можуть бути різними і з різними предметами.
     В результаті систематичної роботи діти засвоюють першопочаткову кількісну уяву, вчаться складати множини з окремих предметів, знаходити в навколишньому середовищі кількість предметів, встановлювати рівність і нерівність між двома множинами накладанням і прикладанням, відображати дії в мові.
     Знайомлячи дитину із формою пред метів легше це зробити непримусово, в ігровій формі. Ви миєте посуд. Запропонуйте дитині допомогти вам і разом обстежте посуд. Після цього запропонуйте ігровий прийом: Хто більше знай де і назве круглих предметів. В «змаганні» можуть взяти участь всі: тато, мама, бабуся. Дитина зацікавлена, сама шукає предмети круглої (квадратної, трикутної) форми, порівнюючи їх із іншими. Побачивши який-небудь предмет, запропонуйте визначити його форму : «якої форми цей дорожній знак? Чому ти так думаєш? На яку фігуру схоже вікно? Чому ти так думаєш ?»

     3 метою вправляння в розрізненні й називанні геометричних фігур можна організувати з дитиною ігри «Знайди таку ж фігуру», «Добери колеса до поїзда», «Викладання візерунка», «Доміно» та інші,
      Важливе значення для розвитку дитини має орієнтир у просторі. Потрібно памятати, що формування навичок мислення орієнтування в просторі потребує багаторазового повторення, конкретного показу того, що повинна діяти дитина. Ось деякі зразки вправ на закріплення понять «ліва сторона», «права рука (нога)», «попереду», «позаду»:
   1. Постав стілець з правої (лівої) сторони від себе
   2. Поверни голову вправо (вліво)
   3. Зроби крок вперед (назад), вправо
   4. Візьми в праву руку м'яч, а в ліву - куб.
   5. Стань так, щоб ведмедик був позаду (попереду).
   6. Що розміщено попереду (позаду)?
     За завданням дорослого діти розкладають іграшки, картинки на столі або аркуші паперу: вгорі, внизу, зліва направо. При цьому широко використовуються ілюстрації з книг.
      Хочеться порадити батькам, що давши дитині не спішіть їй відразу допомагати, дайте можливість дитині самостійно подумати, помислити, аж потім уточнюєте відповідь, доповнюєте дію, пояснюючи, чому саме так.


Дата: 2011-04-14 23:04:08