Головне меню
Новини
Фізичне виховання дітей улітку

Фізичне виховання дітей улітку

 

Швидко спливає час, іще кілька днів - і літо! Цей період у дошкільників уже традиційно називається «оздоровчим», адже він дає змогу створити найбільш сприятливі умови для удосконалення рухових навичок дітей, розвитку їхніх фізичних якостей, підвищення витривалості, формування високої опірності організму різним захворюванням

 

Вимоги до організації життєдіяльності дітей:

повноцінний сон

доцільно організоване навчання

своєчасне годування та задоволення фізіологічних потреб

загартування

фізкультурно-оздоровча робота

гігієна тіла та діяльності

статева ідентифікація та диференціація

розуміння стану здоров'я та хвороби

формування уявлень про зовнішність, тіло, основні органи

безпека життєдіяльності

 

Базова програма про фізичне виховання дітей

Фізичний розвиток дітей - пріоритетний напрям у роботі до­шкільних навчальних закладів. Завдання й зміст фізичного ви­ховання визначаються Базовою програмою розвитку дитини дошкіль­ного віку «Я у світі» (далі - Базова програма). Вона спрямована на при­родний нефорсований розвиток дитини та збереження її фізичного й психічного здоров'я.

Із семи ліній розвитку дошкільника, виділених Базовою про­грамою, першою є лінія фізичного розвитку, матеріали якої висвіт­люють:

сутність і специфіку фізичного становлення особистості;

вікову динаміку;

завдання розвитку;

особливості організації життєдіяльності дитини.

Лінія фізичного розвитку реалізується через фізичну актив­ність. Отже, одним з важливих показників компетентності дитини є зрілість її фізичної активності, що характеризується розвитком м'язово-рухової та предметно-практичної вмілості дитини в усіх сфе­рах життєдіяльності.

У Базовій програмі закладено осно­ви фізичної культури дітей, виховання в них потреби у фізичному вдосконален­ні, русі. Базова програма акцентує увагу педагогів на створенні комфортних і ко­рисних для повноцінного розвитку умов, необхідності врівноваження бугтя дити­ни. Дорослий має забезпечувати опти­мальне співвідношення діяльнісного ста­ну дитини з її відпочинком, регламенто­ваним та вільним часом, інтенсивних форм зайнятості - з полегшеними. Базо­ва програма надає педагогам змогу твор­чо підходити до організації освітнього процесу, вносити корективи в послідов­ність, тривалість та інтенсивність фізкультурно-оздоровчих заходів як за звичайних умов, так і за не­сприятливої погоди, при специфіч­ному стані дітей тощо."

Важлива умова повноцінного фізичного та психічного розвитку дитини дошкільного віку - пра­вильна, фізіологічно обгрунтована організація її життєдіяльності.

З огляду на це робота з фізич­ного розвитку дітей у дошкільних навчальних закладах має спирати­ся на вищезгадані концептуальні засади, визначені у Базовій програ­мі. Завдання фізичного розвитку дітей (оздоровчі, освітні, виховнії реалізуються протягом усього пе­ріоду перебування дитини в до­шкільному закладі. Для їх розв'язання необхідно використовувати всі сприятливі фактори, зокрема - сили природи.

 

«Сонце, повітря та вода - наші найкращі друзі!»

Літній період - найблагодатніший для фізичного розвитку дітей. Саме влітку такі природні фактори, як сонце, повітря та вода найефективніше впливають на організм людини, зміцнюють здоров'я та підвищують працездатність. Усі ці фактори використову­ються як самостійні засоби загартування організму. Вони підвищу­ють опірність організму до переохолодження та інфекційних захво­рювань, надають йому здатності пристосовуватися до різких метео­рологічних змін.

Під час занять на свіжому повітрі, при сонячній погоді, у воді посилюється ефективність впливу фізичних вправ. Вони виклика­ють у дітей позитивні емоції, підвищують функціональні можливості окремих органів і систем.

 

Організація прогулянок улітку

Ефективним засобом оздоровлення та фізичного виховання ді­тей є прогулянки, які організовують на ігрових майданчиках, облад­наних для кожної вікової групи. Активна діяльність на прогулянці (ігри, фізкультурні комплекси, спортивні роіваги, спостереження, трудова діяльність тоїцо) загартовує дітей, розвиває їхні рухи, фор­мує фізичні якості, підвищує життєвий тонус і сприяє всебічному розвитку. Тому в літній період варто за­безпечити максимальну тривалість що­денного перебування дітей на свіжому повітрі.

Прогулянку здійснюють за будь-якої погоди за виключенням тих випадків, коли склалися небезпечні умови для її проведення. Літня прогулянка особливо важлива, тому що зі зменшенням навчального навантажен­ня діти мають більше часу для самостійної діяльності. З'являється можливість пограти в улюблені ігри, використовуючи обладнання майданчиків, виносні іграшки та посібники;* проя­вити свою ініціативу та творчі здібності.

Щоб зробити прогулянку цікавою та змістовною, вихователю потрібно ретельно спланувати її. Правильна організація прогулянки передбачає зміну різних видів діяльності (гра, праця, спостере­ження тощо) та забезпечення оптимального рухового режиму.

 

Прогулянки розширюють можливості індивідуальної роботи вихователя з дітьми. Малорухливих дітей варто активізувати, залучати до діяльності, яка сприяє розвитку інтересу до рухливих ігор та вправ, частіше вправляти в тих способах виконання рухів, і якими дитина володіє гірше. Активних і рухливих дітей слід пере­ключати на діяльність, яка вимагає точності рухів, уваги та стрима­ності. Але завжди треба враховувати особистий інтерес дитини до певних ігор та вправ.

Улітку варто широко використовувати спортивні ігри та впра­ви: елементи гри в бадмінтон, настільний теніс, городки, волейбол, футбол, катання на велосипеді, самокаті тощо.

Пішохідні прогулянки за межі дошкільного закладу

Теплий період року сприяє організації з дітьми пішохідних прогулянок за межі дитячого садка. Правильно організовані пішохідні прогулянки в поле, ліс, парк, сквер допомагаютв удосконалювати рухові навички та підвищувати витривалість дітей дошкільного ві­ку. Для вихованців молодшої групи прогулянки в один кінець мають тривати 15 - 20 хвилин, для середньої - 20 - 25 хвилин, а для стар­шої - 30 - 40 хвилин. Щоб запобігти перевтомі, варто зупинятися для відпочинку па 2 - 3 хвилини через кожні 10 хвилин руху. Під час таких прогулянок діти мають змогу закріпити й удосконалити рухові вміння та навички в природних умовах: піднятися на гірку й збігти з неї, пройти по дереву, яке лежить, по м'якому сипучому піску, перестрибнути з каменя на камінь тощо. У них розвивається спритність, швидкість, витривалість та інші фізичні якості.

         Спортивно-туристичні походи

Одним із напрямів роботи з фізичного виховання дошкільників улітку є організація спортивпо-туристичпої роботи. Спортивно-туристичні походи проводять з участю батьків із застосуванням ту­ристичного спорядження. У поході діти можуть у природних умовах удосконалювати навички, набуті в різних життєвих ситуаціях, вправ-лятися в подоланні перешкод, орієнтуванні на місцевості. Під час пе­реходу до місця стоянки дітям можна давати певні завдання, які по­требують виконання основних рухів: різних видів ходьби й бігу, стрибків, лазіння, вправ на рівновагу тощо. На кінцевому пункті вла­штовують короткий відпочинок з ігровими забавами та сюрпризами, а потім можна організувати активну рухову діяльність із використан­ням природних перешкод, ігор-естафет, різноманітних змагань сі­мейних команд тощо.

Дотримання безпеки на пргулянці

Ефективність прогулянки повністю залежить від вихователя. Його досвід і знання мають бути спрямовані на максимальне вико­ристання благодійного впливу природи на здоров'я дитини, а також на попередження всіх небезпек, пов'язаних із сезонними змінами в природі.

Улітку в спекотні дні ліпше організовувати ігри в'затіненій зо­ні, де сонячні промені розсіяні. Діти обов'язково мають бути в голов­них уборах. Сонячні ванни проводять строго дозовано під наглядом медичних працівників з урахуванням індивідуальної чутливості дітей до сонця, особливостей стану їхнього здоров'я.

Під час рухової активності в ор­ганізмі людини підвищується тепло­утворення. Якщо ж температура пові­тря перевищує рекомендовані межі то процес тепловіддачі організмом утруднюється, що призводить до пе­регрівання, порушення теплової рів­новаги. Усе це може сприяти погір­шенню функціонування фізіологіч­них систем, яке не лише знижус ефективність діяльності, але й негативно впливає на здоровя дитини, сприяї застудним захворюванням. Тому в умовах спекотного клімату при т емпературі  +30 С і вище прогулянку в першій половині дня доцільно перенести на більш ранній час, а діяльність, яку передбачали органі­зувати на майданчику, з деякими змінами можна провести й у примі­щенні. Під час колективних бесід, спостережень чи пояснень не ре­комендується ставити дітей обличчям до сонця, бо це негативно впливає на зір і розсіює увагу.

На прогулянці потрібно строго дотримуватися питного режи­му, особливо в спекотні дні. Адже підвищена рухова активність та висока температура повітря сприяють зневодненню організму.

 

Форми організації роботи з фізичного виховання влітку

ранкова та гігієнічна гімнастика

фізкультурне заняття

пішохідний перехід

рухливі, спортивні ігри та вправи

фізкультурні свята та розваги

самостійна рухова діяльність дітей

День здоров'я

Ефективною формою оздоровчої роботи влітку є фізкультурні заняття на повітрі. Їх проводять щоденно під час прогулянок у пер­шій половині дня. Тривалість цих занять така сама, як і у приміщен­ні. Проводять їх з усією групою або з підгрупами дітей. Засвоєння матеріалу на заняттях є основою для всіх фізкультурно-оздоровчих заходів і самостійних вправ та ігор дітей. Тривалість фізкультурних занять на повітрі вихователь визначає сам, установлюючи доцільне співвідношення між організованими та самостійними формами ак­тивності дітей.

Фізкультурне заняття є основною формою навчання дітей ру­ховим навичкам та розвитку фізичних якостей. Зміст занять на пові­трі формують на основі програмових матеріалів із врахуванням ре­зультатів весняного обстеження рівня розвитку основних рухів у ді­тей. Поєднання таких занять з ранковою та гігієнічною гімнастикою, рухливими іграми та спортивними вправами на прогулянці дає дітям змогу повністю засвоїти програму розвитку рухів.

Фізкультурні заняття мають відрізня­тися динамічністю, швидкою зміною ді­яльності. Високої рухової активності мож­на досягнути, використовуючи фронталь­ний і груповий методи організації дітей під час виконання основних рухів, доби­раючи відповідні ігри та естафети. Вихід­ні положення не повинні бути стабільни­ми, раз і назавжди закріпленими за дани­ми вправами, їх потрібно періодично змінювати.

Зберегти високу працездатність дітей протягом усього заняття можна завдяки правильному поєднанню навантаження й активного відпочинку: вправи високої інтенсивності (біг, стрибки, рухливі ігри) мають чергуватися з вправами низької й середньої інтенсивності (ходь­ба, перешикування, лазіння, метання, вправи на утримання рівноваги).

Улітку варто проводити фізкультурні заняття в різних місцях: на ігровому чи спортивному майданчику, на галявині лісу, березі річки, озера тощо. Це сприяє формуванню у дітей навичок перешикування та орієнтації в просторі за допомогою природних орієнтирів, дає змо­гу створити умови для вдосконалення основних рухів.

Під час фізкультурних занять на прогулянці діти повинні бути одягнені в спортивну форму. Особливу увагу слід звернути на взут­тя: у ньому має бути зручно бігати, стрибати, лазити тощо.

Дуже важливо в літній період збагатити руховий досвід дошкіль­ників, удосконалити їхні рухові навички, зміцнити здоров'я. Незамін­ними в розв'язанні цього завдання є рухливі ігри та спортивні вправи.

Виконання дітьми різноманітних рухів у поєднанні з ігровими діями покращує їхній емоційний стан, ефективно впли­ває на діяльність серцево-судинної, ди­хальної та інших систем організму, збуджує апетит і сприяє міцному сну.

Рухливі ігри та спортивні вправи посідають значне місце в оптимізації рухової активності дітей, рівень якої та фізіологічна потреба організму в рухах визначаються віком дитини, індивідуальними особливостями цен­тральної нервової системи та станом здоров'я. А правильне використання протягом дня ігор різного ступеня рухливості забезпечує, оптимальний руховий режим для кожного вихо­ванця.

Плануючи рухливі ігри, слід ура­хувати їх місце в режимі дня та характер попередньої діяльності дітей. На за­няттях з фізичної культури планують ігри високої рухливості. їх проводять з усією групою в основній частині занят­тя з метою досягнути піку фізичного на­вантаження. У заключній частині занят-і тя можна використовувати ігри низької рухливості, щоб зменшити фізичне навантаження й привести орга­нізм у відносно спокійний стан.

Якщо фізкультурне або музичне заняття проводили в першій половині дня, то рухливі ігри бажано запланувати на середину або кінець прогулянки. Улітку обов'язково проводять ігри високої рухливості: з тривалішим бігом, бігом наввипередки, елементами змагання, стрибками тощо. Такі ігри слід планувати на початку денної прогулянки або після полудня, коли знизилася температура повітря. Під час ранкового прийому та вдень, коли спекотно, до­цільніше проводити нетривалі ігри середньої або низької рухли­вості. А за 10-15 хвилин до закінчення прогулянки рухливість ді­тей варто обмежити, щоб забезпечити спокійний перехід до обіду та денного сну.

Під час прогулянок для проведення ігор доцільно використову­вати природні умови. Скажімо, під час гри «Зайці та вовк» гравці можуть ховатися за дерева, кущі, підлазити під низько розміщені гіл­ки, а граючи у гру «Переліт птахів», можуть зістрибувати з колоди або пеньків тощо.

 

 

 

Активний відпочинок дітей улітку

У літній період варто насичувати життя дітей активними фор­мами відпочинку. Дні здоров'я, фізкультурні свята та розваги сприя­ють оздоровленню дітей та розвитку їх рухової сфери. Мета цих форм роботи - активна участь усієї групи в запропонованому захо­ді, виховання в дітей стійкого інтересу до активної рухової діяль­ності. Такі заходи у раціональному поєднанні з іншими організова­ними формами фізичного виховання допомагають створити опти­мальний руховий режим.

Фізкультурні розваги проводять двічі - тричі на місяць. їх го­ловне завдання - створити у дітей гарний настрій, удосконалити їх­ні рухові вміння й навички в невимушеній ігровій ситуації. Атмосфе­ра гри зменшує напругу під час виконання рухів, а отже розкриває потенційні можливості кожної дитини, сприяє виявленню творчості в руховій діяльності.

Фізкультурні розваги не готують заздалегідь. Зазвичай на них проводять знайомі дітям рухливі ігри, атракціони, вправи, ігри та змагання спортивного характеру.

А ось до фізкультурного свята готуються заздалегідь: розробля­ють сценарій, визначають відповідальних за підготовку та проведен­ня, учасників, склад журі, продумують оформлення, виготовляють атрибути, костюми, призи та нагороди.

Зміст свята значною мірою залежить від конкретного місця, де воно проводиться. Улітку це може бути спортивний майданчик, басейн, шкільний стадіон, прилеглий парк тощо. У програму свята до­цільно включити масові виступи дітей, які потребують значного простору для вправ, ігри-естафети, веселі атракціони (біг в мішках, перетягування канату тощо).

Схема проведення фізкультурного свята влітку на спортивному майданчику :

відкриття свята,  парад учасників під святковий марш, привітання команд

виступи учасників свята з гімнастичними вправами

проведення змагань між командами, участь в іграх-естафетах, атракціонах, сюрпризний момент

завершення свята, підбиття підсумків, нагородження, закриття свята

 

Дні здоров'я організовують один раз на місяць. Цей день наси­чують різноманітними формами роботи з фізичного виховання: ран­кова гімнастика і гімнастика після денного сну, загартовуючі та лікувально-профілактичні процедури, фізкультурне свято або розва­га, різноманітні ігри та вправи спортивного характеру, самостійна рухова діяльність тощо. Програма дня здоров'я передбачає заходи як загальні для всього дошкільного закладу, так і розраховані на кожну вікову групу.

 

Робота з батьками

Складно переоцінити залежність фізичного розвитку дитини, її здоров'я від способу життя її батьків. Тому вихо­вателі все більше уваги приділяють популяризації ідей здорового способу життя серед батьків та педагогічному керівни­цтву фізичним вихованням дітей у сім'ї, вважаючи це одним із принципово важливих чинників успішного розвитку й виховання дітей. Об'єднання зусиль педагогів і батьків допоможе створити широкий розвивальний простір, сприятливий для повноцінного буття дитини в дошкільному закладі та в сім'ї.

Для популяризації педагогічних знань з питань фізичного ви­ховання можна використовувати різні форми роботи з сім'єю. Це можуть бути інформаційні стенди. Папки-пересувки, збори, групові консультації тошо, Активна участь батьків у підготов­ці та проведенні фізкультурних розваг, свят, вечорів запитань і відпо­відей, а також активна допомога в оснащені спортивних майданчиків, фізкультурних зал, виготовленні спортивного інвентарю значно під­вищує їхній інтерес до питань фізичного виховання своїх дітей.

Пізнавальними й цікавими для батьків можуть стати тематичні вечори. Скажімо, на вечорі на тему «Що народжує апетит?» можна ознайомити батьків з особливостями дитячого харчування, технологією при­готування їжі для дітей, дати рекомен­дації щодо сервіровки столу, виховання в дітей навичок культури поведінки за столом тощо. Другою частиною такої зустрічі може стати огляд виставки ово­чевих страв, їх дегустація, ознайомлен­ня з рецептурою.

Щоб ознайомити батьків з техні­кою виконання певних вправ, які мож­на робити з дітьми вдома, доцільно про­вести семінар-практикум. Під час цього заходу доречно запропонувати силові та акробатичні вправи, які можна вико­нувати разом з батьком, та гімнастичні - для спільних занять з мамою. Слід звер­нути увагу батьків на величезне значен­ня дозвілля з елементами фізичної культури вдома - сімейних змагань на природі або на майданчику біля будинку тощо.

На батьківських зборах варто ознайомити батьків з такими пи­таннями:

гігієнічними і сезонними вимогами до одягу дітей;

організацією правильного режиму для дитини;

методами загартування дитячого організму; з

аходами з профілактики порушень постави та плоскосто­пості тощо.

Цілеспрямована робота дошкільного закладу з батьками допо­магає впроваджувати фізичну культуру в побут сім'ї. А спільні зусил­ля сприятимуть поліпшенню фізичного розвитку дітей, зміцненню їхнього здоров'я.


Дата: 2011-05-19 22:10:06