Головне меню
Новини
методичні рекомендації до тижня безпеки

1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ

"ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ"

Перехід дошкільної освіти до особистісно-орієнтованої моделі вимагає переосмислення змісту, критеріїв оцінювання ефективності освітньої діяльності, орієнтації педагога на визначення пріоритету виховання у формуванні особистості дитини дошкільного віку. Ці зміни відображено у принципово новому документі дошкільної освіти - базовому компоненті, який, поряд з іншими завданнями, має на меті забезпечення достатнього рівня психофізичного розвитку та необхідної компетенції дитини для безпечного перебування у навколишньому середовищі.

Відповідно до вимог директиви начальника Цивільної оборони прем'єр - міністра України від 10 злотого 2000 р. №2-дск та вказівок Міністерства освіти і науки України від 21 жовтня 2000 року №1/9 - щодо підготовки учасників навчально-виховного процесу до захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій, з метою поліпшення якості організаційної практичної і навчальне - виховної роботи у дошкільних закладах України по забезпеченню безпеки у надзвичайних ситуаціях, започатковано проведення щорічно у травні "Тижня безпеки дитини", що має за мету:

- поліпшення якості роботи   з дітьми    у дошкільних   закладах з
питань особистої безпеки та захисту життя у надзвичайних ситуаціях;

-  удосконалення   теоретичних   знань    і    практичних   навичок
педагогічних працівників дошкільних закладів з питань захисту та дій в
умовах надзвичайних ситуацій;

- пропаганду кращого педагогічного досвіду з проблем виховання
та організації заходів із запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

Підготовка та проведення "Тижня безпеки дитини" здійснюється обласними та районними (міськими) органами управління освітою за участю представників управлінь з питань надзвичайних ситуацій, служб пожежної охорони, санітарно-епідеміологічної та охорони праці.

Районні (міські) органи: управління освітою на. місцях вивчають роботу дошкільних закладів з організації навчально-виховної роботи з особистої безпеки і захисту життя у надзвичайних ситуаціях, оцінюють загальний стан по забезпеченню безпеки життєдіяльності у дошкільних закладах, вживають заходів щодо ліквідації виявлених недоліків, пропагують та впроваджують кращий педагогічний досвід.

За підсумками роботи районні (міські) органи управління освіти
визначають та нагороджують переможця серед дошкільних закладів,
подають до обласного управління освіти узагальнені матеріали про
кращий      колективний та індивідуальний педагогічний досвід

роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя у надзвичайних ситуаціях.

 

Педагогічні колективи, які показали кращий стан організаційної та навчально-виховної роботи з дітьми, беруть участь у підготовці та проведенні районних (міських) показних виступів-зустрічей для керівного та педагогічного складу дошкільних закладів освіти.

Критерії оцінки "Тижня безпеки дитини"

1. Стан організації виховання і навчання дітей з питань особистої безпеки та захисту життя і здоров'я у надзвичайних ситуаціях.

1.1.Планування  та  проведення   навчально-виховної роботи  з
стереотипів поведінки під час надзвичайних ситуацій. Формування у
дітей  уявлень   про   можливі   небезпеки   природного  та  техногенного
характеру та їх відпрацювання.

1.2.Ознайомлення дошкільнят під час екскурсій, прогулянок,
ігор, розваг та інших виховних моментів з причинами надзвичайних
ситуацій з метою усвідомлення дітьми цінності свого життя та здоров'я,
гуманного ставлення їх до людей, які потрапили у біду.

1.3.Забезпечення дітей у групах ігровим матеріалом (тематичні ігри та іграшки, атрибути для творчих ігор з елементами безпечної поведінки тощо), які б дали змогу відпрацювати стереотипи поведінки в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

1.4.Проведення заходів пропагандистського характеру з питань надзвичайних ситуацій та захисту від наслідків. Пропаганда серед батьків та залучення їх до заходів з питань захисту життя та здоров'я дітей під час надзвичайних ситуацій.

1.5 .Оснащення    посібниками,   навчально-методичними

матеріалами, використання території дошкільних закладів з метою закріплення навичок поведінки у дітей в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

2.Підготовка  керівного  складу  та  організація  превентивного навчання педагогічного і допоміжного персоналу дошкільного закладу з основ безпеки життєдіяльності.

2.1.  Дотримання    періодичності    навчання    керівного    складу
дошкільного   закладу   на   курсах   цивільної  оборони   та  їх  участь   у
навчально-методичних    зборах,    навчаннях    та    тренуваннях    з    ІДО
(відповідно до планів місцевих органів управління освітою).

2.2.  Організація  навчання у групах працівників дошкільного
закладу та оцінка рівня їх знань та умінь в обсязі курсу "Основи безпеки
життєдіяльності" для педагогічних кадрів освіти.

3.Ступінь впровадження комплексу спеціальних заходів щодо реагування на надзвичайні ситуації.

3.1.Розробка інструкцій, функціональних обов'язків посадових осіб щодо безпеки у надзвичайних ситуаціях та потенційної небезпеки від прилеглих об'єктів економіки. Проведення періодичних тренувань виконавців.

3.2.Створення належних умов з цивільного захисту дітей і персоналу дошкільного закладу:

- стан захисних споруд (сховище, протирадіаційне укриття), а у
разі їх відсутності - обсяги робіт з дообладнання підвальних та інших
заглиблених  приміщень,  створені  умови  щодо  підвищення  захисних
якостей дошкільних будівель на випадок надзвичайних ситуацій;

-      забезпечення   дітей   та   працівників   дошкільного   закладу
найпростішими     засобами     захисту     органів     дихання.     Наявність
документації на отримання засобів індивідуального захисту зі складів
резерву.   Готовність   дошкільного   закладу  до   проведення   санітарної
обробки персоналу і дітей та спеціальної обробки споруд;

-      наявність   плануючих   матеріалів   з   проведення   екстреної
евакуації та розрахунків на організоване наведення дітей і працівників у
разі загрози виникнення критичних умов для безпечного перебування,
витягів з плану евакуації району;

-      організація    медичного   обслуговування   та   спроможність
персоналу дошкільного закладу до надання першої медичної допомоги
постраждалим.

4.  Діяльність   дошкільного   закладу   зі   створення   безпечних
санітарних умов для життя і здоров'я по запобіганню виникненню та
поширенню інфекційних хвороб.

5. Виконання комплексу організаційно-технічних заходів щодо
запобігання пожежі та створених умов для її гасіння.

При плануванні у дошкільному закладі заходів з питань підготовки та проведення "Тижня безпеки дитини" слід чітко визначити час та місце їх проведення для кожної з вікових груп та визначити відповідальних. Особлива увага звертається на виконання вимог техніки безпеки для всіх учасників "Тижня безпеки дитини" під час практичного відпрацювання заходів.

Подальша розробка та реалізація планів підготовки та проведення "Тижня безпеки дитини" не носить суворо регламентованого характеру, а залежить від місцевих умов, традицій, природно техногенних особливостей територій і рівня педагогічної роботи дошкільного закладу, професіонального досвіду, творчих здібностей вихователів та підготовленості дітей.

У загальну частину плану тижня безпеки, як правило, включаються:

- урочисте відкриття;

- відкриті заняття, вікторини, змагання, комбіновані естафети
для дітей;

-  відпрацювання   дій   за   картками,   інструкціями   можливих
ситуацій;

-  огляди, конкурси на кращу наочну агітацію;

-  перегляд театралізованих вистав;

-  проведення заходів пропагандистського характеру;

-  перелік   робіт   щодо   вдосконалення   матеріальної   бази   з
цивільного захисту дітей і персоналу, підтримки санітарних умов та
пожежної безпеки, організація підсумків "Тижня безпеки дитини".

Підготовлений варіант загального плану розглядається та уточнюється на педагогічній нараді дошкільного закладу.

Важливе значення у цей період має робота з батьками. Разом з ними обговорюється підготовлений загальний план проведення, вислуховуються їх поради. Батьки запрошуються до участі у підготовці та проведенні заходів "Тижня безпеки дитини".

Остаточний варіант загального плану проведення «Тижня безпеки дитини» у дошкільному закладі подається на узгодження до місцевих органів управління освітою.

На підставі загального плану дошкільного закладу вихователі складають календарні плани навчально-виховної роботи з дітьми з визначенням необхідних умов та засобів, що використовуються, форм і методів проведення заходів.

Особлива увага при плануванні та проведенні заходів приділяється раціональній організації рухомої активності дошкільнят через ігри і заняття, що складають рівні фізичного та емоціонального навантаження.

Програмно-методичне забезпечення мінімально достатнього та необхідного рівня знань і умінь дітей з питань особистої безпеки та захисту життя у надзвичайних ситуаціях представлено в Україні експериментальне випробуваними програмами "Охорона життя та здоров'я дітей, норми поведінки у надзвичайних ситуаціях" та "Основи безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку," які розроблені управліннями освіти та з питань надзвичайних ситуацій відповідно Сумської та Рівненської обласних державних адміністрацій.

Програми передбачають за необхідність розвиток свідомого розуміння цінностей власного життя та здоров'я вже у дошкільному віці та забезпечують наступність між дошкільною освітою і початковою ланкою загальноосвітньої підготовки з питань основ безпеки життєдіяльності.

Протягом навчального року педагогічні працівники дошкільних закладів мають використовувати у своїй роботі інтегрований комплекс занять з однієї із експериментальних (новаторських) програм, а також методичних рекомендацій до них.

"Тиждень безпеки дитини" у дошкільному закладі розпочинається урочистими зборами вихователів, дітей із запрошенням представників державних служб допомоги у кризових ситуаціях, засобів масової інформації, спонсорів тощо.

Під час проведення "Тижня безпеки дитини" традиційні навчальні заняття збагачуються сюжетно-правовим змістом (групові ігри, виконання вправ загального характеру, ігри драматизації з музичним супроводом тощо).

           Під час проведення "Тижня безпеки дитини" традиційні навчальні заняття збагачуються сюжетно-правовим змістом (групові ігри, виконання вправ загального характеру, ігри драматизації з музичним супроводом тощо).

Поряд із сюжетно-рольовими іграми, де діти вчаться орієнтуватися у світі природи, техніки, людей, значне місце при проведенні займають дидактичні ігри, що дозволяють більш спрямовано керувати поведінкою дітей. Ігровий характер таких занять забезпечується введенням елементів сюжету, яскравістю та привабливістю матеріалів, постановкою завдань.

Вихователі вчать дітей знаходити істину шляхом запрошення їх до обговорення та направленими питаннями підводять до відповіді.

Велику зацікавленість викликає у дітей взаємне відвідування у групах занять, вікторин, змагань, виступів самодіяльних артистів, виставок дитячих робіт.

Педагог за допомогою вірного підбору методів і прийомів керує дитячою діяльністю, поглиблює позитивні взаємовідношення дітей, розвиває чуйність, милосердя, гуманне ставлення до людини, збагачує емоційні враження під час відпрацювання стереотипів поведінки в умовах загрози та виникнення НС.

Декілька слів щодо психологічної готовності дітей сприймати навчальний матеріал про небезпеки та практичного відпрацювання дій.

Практика засвідчила, що екстремальна поведінка людей у більшості визначається фізіологічне нормальним явищем жаху. Він сприяє екстреній мобілізації фізичної та психічної напруги, що необхідна для самозбереження. А при плануванні занять з дітьми вихователям слід додатково враховувати "вікові" жахи, які властиві дошкільнятам та базуються на високій емоційності, малому досвіду життя і великому уявленні.

Обережна корекція емоціональної готовності дитини до реакції жаху відбувається за умови активного збагачення знань дитини про предмети, явища природи, світу людей і їх взаємовідношень, формування звички до ситуацій, в яких вони можуть виникнути.

Коли ситуація не таїть в собі елементів несподіванки, тоді незрозумілих і тим лякаючих явищ біля дитини стає менше.

Крім заходів що організуються безпосередньо вихователем, під час "Тижня безпеки дитини" обов'язково створюються умови для самостійних форм дитячої діяльності.

Наприкінці "Тижня безпеки дитини" доцільно в групах провести з дітьми бесіду, з'ясувати, що сподобалось та запам'яталось дітям. Це допоможе зробити оцінку проведеної вихователем роботи.

По завершенню відпрацювання заходів загального плану з підготовки і проведення "Тижня безпеки дитини" у дошкільному закладі відзначаються діти, які стали переможцями в іграх, змаганнях, виставках малюнків, тощо.

Керівник закладу готує інформаційний матеріал для подання у районні, міські органи управління освітою та складає наказ за підсумками проведених заходів.

 

 

 


Дата: 2012-02-21 08:11:20