Головне меню
Новини
Сучасні вимоги щодо видів та завдань музичних занять у дошкільному навчальному закладі

 

     Заняття - форма дошкільного навчання, за якої педагог, пра¬цюючи з групою дітей у встановлений режимом час, організовує і спрямовує пізнавальну діяльність з урахуванням індивідуальних особ¬ливостей кожної дитини.
     На сучасному етапі утвердився погляд на заняття як на форму педагогічного впливу на дітей, яка поєднує розвивальний і вихов¬ний ефекти навчання, формує у дітей уміння активно засвоювати знання і творчо використовувати їх за безпосередньої участі педаго¬га, що сприяє набуттю досвіду спільної діяльності з дорослими і однолітками.
     Основні вимоги до музичних занять неодноразово розглядалися на сторінках фахової літератури такими українськими науковцями, педагогами, як А. Шевчук, Т. Сорокою, Н. Рубальською, Т. Науменко.

Види музичних занять

                            Традиційне       Домінантне      Тематичне       Комплексне

     Традиційне заняття - заняття, в ході якого поєднані всі, за¬пропоновані програмою, види дитячої музичної діяльності: слухання, співи, музично-ритмічні рухи, гра на музичних інструментах.
      У практиці навчання під час традиційного заняття вважають подільним розподіл різних видів діяльності у такій послідовності. На початку заняття дають невеликі музично-ритмічні вправи, часті¬ше тренувального характеру (окремі елементи танцю, шикування, необхідні для нового танцю, хороводу, святкового маршу). Ці рухи організовують увагу дітей і готують їх до завдань, що вимагають слухової уваги. Після вправ діти слухають музику і співають. Спів включає різноманітні вокальні вправи, виконання творчих завдань, і прав на розвиток музичного слуху, розучування 2-3 пісень. Наступним етапом навчання є музично-ритмічна діяльність у формі гри, веселого танцю, хороводу. Спокійні завдання, чергуючись із ди¬намічними, дають змогу рівномірно розподіляти фізичне наванта¬ження на дітей.
     Структура занять має бути гнучкою та, відповідно до віку дітей, змісту, особливостей матеріалу, видозмінюватися. Можна розпочати заняття не з ритмічних вправ, а зі співів чи слухання музики, а також з виконання нової пісні чи п'єси для рухів.
     Починаючи з середньої групи, застосовують завдання на розви¬ток дитячої творчості у рухах та пластиці. У старшій групі - пісен¬на творчість. Важливим компонентом заняття є музично-дидактичні ігри. Як відмічає А. Шевчук, традиційне заняття потрібно розуміти не як застарілу форму, а як випробувану форму, що відповідає особ¬ливостям розвитку дітей.

Завдання традиційного заняття

                    Розкриття різновидів                                                      Розкриття різновидів
                    музичного мистецтва  
                                                 музичної практики людини

Музично-                         Вокально-                                          Сприймання        Виконавство
хореографічне                   хорове

Інструментальне Творчість


     Тематичне заняття - заняття, що у його змісті інтеґрують музичну діяльність, під час якої діти навчаються розуміти музичні твори у трьох провідних темах:

  1.    Які емоції та почуття передає та викликає музика?
  2.    Про що розповідає музика?
  3.    Як розповідає музика?

     Ці три теми визначають послідовність опанування музичного твору. Разом з цим виховний зміст тематичних занять може бути збагачений життєвою тематикою.
      У молодших та середніх групах рекомендують таку тематику. Наприклад:
Іграшки: "На гостинах у іграшок", "Свято Новорічних іграшок".
Природні явища: "До сонечка у гості", "Сонечко та дощик".
Пори року: "Закликаємо пташок до рідного краю", "Пригоди осіннього листочка".
        Старшим дошкільникам бажано запропонувати теми соціального й суто музичного спрямування. Наприклад:
"Пісенність поезії Лесі Українки", "Пісні улюбленого композито¬ра", "Яскравий світ музичних звуків", "Що ми знаємо про музичні інстру¬менти", "Танцювальні жанри в музиці" тощо.

 

Завдання тематичного заняття

(ознайомити дітей з широкою культурною
та спеціальною інформацією)

     Види та                        Творчість                       Специфічна                        Засоби
      жанри                           поетів та                        термінологія                      музичної
     музики                         композиторів                                                            виразності

 

 


Домінантне заняття - заняття, у якому домінує один з видів дитячої, музичної діяльності.

Завдання домінантного заняття

  • Створити атмо¬сферу, прита¬манну певному виду мистецтва
  • Збагачувати уявлення дітей про особливості певного виду мистецтва
  • Удосконалюва¬ти виконавсь¬кі навички, розвивати творчі вміння
  • Розучувавти музичний репертуар до свят та розваг


             У ході заняття доцільно: варіювати дитяче музичне сприйман¬ня; практикувати колективне та індивідуальне виконання пісень чи рухів з творчим виконанням; здійснювати почергове виконавство дітей та дорослих.

              Комплексне заняття - заняття, що в ньому інтеґрують кілька видів діяльності (здебільшого художніх): пісенну (або танцюваль¬ну), художньо-мовленнєву, образотворчу. Тобто, певну тему розкри¬вають через ці види художньої діяльності.
Тематикою для побудови комплексного заняття може бути: підсумок про пори року, народний фольклор, народне мистецтво, народні свята, класична музика тощо. Під впливом прослуханої музики хтось з дітей демонструє здібності у словотворчості, хтось у малюванні, аплікації, ліпленні чи вигадують рухи для гри.
             Проведення цих занять потребує серйозної підготовки всіх пе¬дагогів, які працюють з даною групою дітей.
             Комплексні заняття проводяться після того, як діти на занятті із малювання (аплікації), музики, художньої літератури (розвитку мовлення) засвоїли низку програмових знань.
Завдання комплексного заняття - розвиток різних творчих здібностей дошкільнят (образотворчих, музичних, театральних, літе¬ратурних) засобами музики.

Варіанти планування музичних занять

Т. Науменко пропонує декілька варіантів планування музич¬них занять.
Перший варіант передбачає проведення традиційних та домі¬нантних занять. Домінантне заняття проводять один раз на два тижні. Необхідно зауважити, що на домінантному занятті "Співи" перевагу надають "сидячим" видам музичної діяльності (співи та слухання), а коли "Рухи" - то, навпаки, переважають динамічні види музичної діяльності (ритмічні вправи, танці, хороводи, ігри). Гру на музичних інструментах, як синтетичний вид музичної діяль¬ності, включають у різні види домінантних занять.

 

Тиждень Заняття 
Вечір розваг
  12
 
 1 ТрадиційнеДомінантне(рухи) 
 2 Традиційне Традиційне розвага
 3 Традиційне Традиційне 
 4 Традиційне Домінантн(співи) розвага 

           Другий варіант передбачає проведення як традиційних, так і домінантних занять. Домінантне заняття проводять щотижня.

 

 

 Тиждень Заняття  Вечір розваг
  1 2 
 1 Традиційне Домінантне (рухи)  
 2 Традиційне Домінантне (співи)Розвага (або комплексне заняття) 
 3 Традиційне Домінантне(рухи) 
 4 Традиційне Домінантне (співи) Розвага

 

       Третій варіант (частіше в старшій групі). Три тижні на місяць проводять домінантні заняття, під час яких використовують метод "занурення". "Занурюватися" рекомендовано у певну музичну тему ("характер музики", "народна музика", "слухаємо уважно" тощо).
Четвертий тиждень - комплексні заняття.

 

Тиждень Заняття  Вечір розваг 
  1 2 
 1 Домінантне (співи) Домінантне (рухи)  
 2 Домінантне (рухи)  Домінантне (співи) Розвага
 3 Домінантне (співи) Домінантне (рухи)  
 4 Комплексне Комплексне Розвага

 


Варіанти структури комплексного заняття

 І варіант II варіант

 • пісенна (або танцювальна) творчість дітей;

• художньомовленнєва

(творча розповідь, драматизація казки)

• образотворча діяльність.

 • пісенна (або танцювальна) творчість дітей;

• драматизація казки (опери);

• елементи хореографії.

 

Четвертий варіант. Кожне заняття носить традиційний харак¬тер, і тому його складові та їхню послідовність розподіляють за ме¬тодикою Н. Вєтлугіної.

Тиждень  Заняття Вечір розваг 
  12
 
 1 Традиційне Традиційне 
 2 Традиційне Традиційне Розвага
 3 Традиційне Традиційне 
 4 Традиційне Традиційне Розвага

     Необхідно зазначити, що зміст тематичних занять залежить від послідовності опанування дітьми музичного твору та будуєть¬ся на основі життєвої тематики. Тому його складно ввести у будь-яку орієнтовну схему. Проте музичному керівникові треба, вра¬ховуючи ці умови, спланувати тематичні заняття на навчальний рік із подальшою корекцію.
Пропоновані варіанти планування занять є орієнтовними, вони розроблені з метою стимулювання творчої думки кожного музичного керівника.

 

Методичні рекомендації щодо організації різних видів музичної діяльності дітей.
Слухання музики

      Слухання музики пропонують "винести" у зміст вечорів-розваг, тематичних занять. Цей вид діяльності потребує уваги, зосередже¬ності, вдумливості. Дітей треба "налаштувати" на сприйняття твору, надати їм можливість спокійно поміркувати над ним, висловити свої думки. Все це потребує часу, певної підготовки педагогів та умов для проведення цієї роботи з дітьми. Основний акцент у доборі репер¬туару для слухання треба зробити на класичній музиці. Елементи слухання доцільно включати й у зміст занять.

Гра на дитячих інструментах

      Гру на дитячих інструментах можна починати впроваджувати у другій молодшій групі. Рекомендують ознайомлювати дітей із п'єсою на музичному занятті, а розучувати її переважно під час індивідуаль¬ної роботи поза заняттям. На етапі закріплення діти можуть вико¬нувати п'єсу на святах, розвагах, під час інших занять.

Драматизація українських народних казок

      Починаючи із середньої групи, потрібно постійно драматизу¬вати українські народні казки із музичним супроводом. Вважають оптимальною кількістю - 2-3 казки на рік.

Аеробіка або хореографія

      У програмі пропонують вводити аеробіку або хореографію для дітей старшого дошкільного віку. Зміст цього підрозділу може ґрун¬туватися на відомій системі М. Єфіменко або програмах з хорео¬графії А. Тараканової, Л. Бондаренко, Г. Березової.
Кожне заняття з хореографії доцільно складати з трьох частин: вправи, етюду, танцю. Вправи, етюди, танці не треба змінювати щора¬зу - їх доцільно закріплювати, вдосконалювати, розвивати на де¬кількох заняттях. Зміст роботи з хореографії (аеробіки), повинен доповнювати зміст музичного заняття. Головне - не кількість танців, етюдів та їхня довготривалість, а якість виконання.

 

Зміст

1. Сучасні вимоги щодо видів та завдань музичних занять у дошкільному навальному закладі.
2. Варіанти планування музичних занять.
3. Методичні рекомендації щодо організації різних видів музичної діяльності.
4. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні про музичний розвиток дітей дошкільного віку.
5. Музикування як діяльність спілкування.
6. Сучасні підходи до організації свят та розваг.
7. «Організація свят та розваг» - методичні рекомендації.
8. Роль музики у вихованні дитини.
9. Шоу чи Дитяче свято?
10. Ведення ділової документації музичних керівників ДНЗ.
11. Календарне планування музичних занять.
12. Добірка газет.


Дата: 2010-08-16 11:23:44